Milieukundig Verantwoord Slopen

 

 

Vrijkomende materialen van objecten die worden gesloopt volgens de methode van het selectief en milieukundig slopen, worden gescheiden naar soort, in separate containers geladen en vervolgens afgevoerd naar erkende verwerkers. Bij Milieukundig Verantwoord Slopen staat een juiste omgang met vrijkomende sloopmaterialen centraal.

 

Basis hiervoor is de stoffeninventarisatie die wordt opgesteld na beoordeling van de aangeleverde stukken en de kennis die is opgedaan tijdens de opname. In de inventarisatie wordt de hoeveelheid af te voeren vrijkomende materialen vastgelegd. Tevens wordt per afvalstof vastgelegd naar welke bestemming de vrijkomende materialen worden afgevoerd. Hierdoor ontstaat een helder en compleet beeld van de stoffen en materialen die gebruikt zijn in het pand. Gevaarlijke afvalstoffen worden afgevoerd naar stort-/verwerkingsinrichtingen welke beschikken over een vergunning in gevolge wet Milieubeheer. Klein Gevaarlijk Afval (KGA) wordt afgevoerd naar een stortplaats of inzamelinstantie conform Besluit Inzamelen Afvalstoffen (BIA).

 

Voordat sloopmaterialen de projectlocatie verlaten wordt door de uitvoerder of voorman, per vracht een visuele controle uitgevoerd of aan de eisen uit de productbladen van de uiteindelijke verwerker wordt voldaan. De containers worden voorzien van een markering waarop staat aangegeven welke afvalstroom zich in de container bevindt. Alle vrachten worden met een begeleidingsformulier (PMV) afgevoerd. Deze afvoerbonnen worden aan het eind van het werk in het opleverdossier gearchiveerd en overgedragen aan de opdrachtgever.

 

Schoon puin

Schoon puin bestaat uit een mengsel van beton- en metselwerkpuin en aanhangende steenachtige materialen (keramiek, porselein, etc.). Schoon puin wordt in principe afgevoerd naar verwerkingslocaties van dochteronderneming Puin/Breekexploitatie Sinke bv te Kruiningen. Deze locatie is een provinciaal vergunde inzamel- en verwerkingslocatie waar schoon puin wordt ingezameld en verwerkt tot KOMO-gecertificeerd menggranulaat 0-31,5 mm. Deze bouwstof wordt met name als verhardingslaag van steenmengsel in bijvoorbeeld wegfundaties gebruikt.


De verwerking van schoon puin geschiedt met behulp van een puinbreker. Deze is standaard voorzien van een magneetband om in het puin aanwezig ferrometaal af te scheiden en terug te winnen. Afhankelijk van de verontreiniginggraad kan aanvullend een luchtscheidingstechniek gebruikt worden voor de verwijdering van fysische verontreinigingen in de vorm van houtdelen, tempex, textiel of plastics.

 

Schoon betonpuin

Ook schoon betonpuin wordt afgevoerd naar de verwerkingsinrichting van dochteronderneming Puin/Breekexploitatie Sinke bv te Kruiningen. Binnen deze inrichting wordt betonpuin separaat van ander steenachtig afval in depot geplaatst. Vanuit het depot wordt het betonpuin voorbewerkt met behulp van een hydraulische kraan met crusher. Deze verkleint grote brokken betonpuin tot kleinere brokken die geschikt zijn voor verwerking in een puinbreker. Tevens wordt daarbij zoveel mogelijk wapeningsstaal uit het betonpuin verwijderd. Dit wapeningsstaal wordt opgeslagen in containers en separaat afgevoerd voor verdere bewerking door een erkende metaalverwerker. 


Het voorbewerkte betonpuin wordt door een gecertificeerde breker bewerkt tot 0-31,5 mm en gezeefd in een fractie van 0 tot 30 mm. Dit materiaal wordt gebruikt in de binnen de verwerkingsinrichting van Sinke Recycling bv aanwezige betoncentrale waar het Sinke Eco Blok wordt geproduceerd.

 

De verwerking van betonpuin tot betongranulaat voor toepassing in beton wordt gezien als de meest hoogwaardige vorm van puinrecycling. Beton wordt gerecycled tot nieuw beton. Uit studies die uitgevoerd zijn in opdracht van Rijkswaterstaat is gebleken dat de hoeveelheid vrijkomend betonpuin in de komende jaren naar verwachting zeer sterk zal toenemen als gevolg van een explosieve groei in het gebruik van betonmortel in naoorlogse bouw. De hoeveelheid vrijkomend puin zal de vraag naar granulaat voor toepassing als verhardingslaag van steenmengsel fors gaan overschrijden. Hergebruik van betongranulaat in beton zal derhalve een grote vlucht gaan nemen.

 

B-hout

B-hout wordt in containers afgevoerd naar dochteronderneming Sinke Recycling bv te Kruiningen. Deze verwerker maakt het B-hout door middel van verkleining in een houtshredder geschikt als grondstof voor hergebruik in de spaanplaatindustrie.

 

Metaal

Bij de sloop vrijkomende metalen worden naar aard en soort gescheiden opgeslagen in containers en rechtstreeks afgevoerd naar het dichtstbijzijnde metaal recycling bedrijf voor verdere bewerking en hergebruik.

 

Groenafval

Vrijkomend groenafval wordt in containers afgevoerd naar dochteronderneming Sinke Recycling bv om daar te worden verwerkt tot compost.

 

Bouw- en sloopafval

Onder bouw- en sloopafval wordt in dit kader verstaan het niet-steenachtig afval, anders dan hout, vrijkomend bij sloopwerkzaamheden. Dit afval wordt in containers afgevoerd naar Sinke Recycling bv te Kruiningen. Hier wordt het in een sorteerinstallatie gesorteerd in verschillende materiaalfracties, die vervolgens voor rechtstreeks hergebruik of verdere bewerking worden afgevoerd naar derden.

 

Dakleer

Dakleer wordt in containers afgevoerd naar de verwerkingsinrichting van dochteronderneming Sinke Recycling bv te Kruiningen. Daar wordt het conform de voorschriften uit de vigerende milieuvergunning opgeslagen vanwaar het vervolgens wordt getransporteerd naar een erkend verwerker.

 

Dakgrind

Dakgrind is potentieel verontreinigd met PAK en wordt derhalve apart gehouden van schoon puin. Dakgrind wordt als monostroom afgevoerd naar de verwerkingsinrichting van dochteronderneming Sinke Recycling bv te Kruiningen. Vanwaar het wordt getransporteerd naar een erkend verwerker.